Motion om tillgängligheten av Skara kommuns handlingar för ökat demokratiskt inflytande

Vikten av god information och bra underlag till förtroendevalda för att kunna diskutera olika
ärenden inom sina partigrupper såsom med sina väljare är avgörande för en bra demokratisk process med öppenhet och respekt. Ökad insyn och rätt underlag ger en bättre grund för bra och förtroendeskapande samtal. Vi må vara oense i sakfrågor men respekten för områdena och möjligheten att hitta gemensamma lösningar ökar om alla har samma underlag och handlingar i god tid.

I en kommunal, offentlig verksamhet ska alla, invånare, förtroendevalda
och media ha möjlighet att lätt få fram möteshandlingar på ett för alla effektivt och enkelt
sätt.
Idag finns inte denna möjlighet i vår kommun men vi lär ha den tekniska möjligheten så som en modern kommun ska ha. Då kallelsen till möten har godkänts och skrivits under av
ordföranden borde materialet vara offentligt och ägas av politiken. Vi har kommit en bit på
väg när det gäller möteshandlingar med ett nytt system, Ciceron. Vid bytet till det nya kunde samtliga förtroendevalda se olika nämnders dagordning och handlingar vilket underlättade avsevärt det partiinterna demokratiska arbetet.

Men efter en kort tid begränsades möjligheten till att endast få tillträde till där man satt med. Olika partigrupper har säkerligen olika form och struktur på sitt demokratiska arbetsupplägg. Några av oss har i sina arbetsordningar/stadga inskrivet att t ex gruppmöten ska hållas innan kommunstyrelsens
möte för att gå igenom dagordningens ärenden. Det underlättar om alla som vill har
möjlighet att förbereda sig.
Skara kommun har också kraven på sig att vara en ”24-timmarsmyndighet” och de
förtroendevalda har oftast sina kvällar eller helger avsatta för att förbereda det politiska
arbetet. Det borde då vara möjligt och lätt att hämta hem information med de tekniska ITlösningar vi har, intranät och hemsida. Likaså gäller det för våra nyfikna och
samhällsintresserade uppdragsgivare – våra invånare. Idag har vi äntligen web-sändning från våra kommunfullmäktigemöten som informeras om vid kungörelsen av mötet i media. Det står dock ”Handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret, Stortorget 2.” De borde självklart ligga på kommunens hemsida tillgängligt för var och en. Det demokratiska
inflytandet och intresset för webbsändningarna borde också öka när man kan följa både i
handling och live vad ärendena som diskuteras handlar om.
Vi yrkar därför att kommunfullmäktige tillser
att snarast ge behörighet till förtroendevalda att få tillgång till handlingar från kommunens
samtliga nämnder och styrelser på ett enkelt och smidigt sätt.
att invånare får möjlighet att ladda hem kommunfullmäktiges handlingar från kommunens
hemsida
Moderaterna
Charlotte Nordström           Fredrik Öhrberg                Ylva Pettersson