Motion om att värna personal

Motion om att revidera Personalstrategin för att komplettera med riktlinjer för att behålla och värna om personal och dess kompetens.

Inom många yrkesområden i den offentliga sektorn råder idag stor konkurrens om utbildad arbetskraft. Bristen på lärare, socionomer, vårdpersonal, planarkitekter o.s.v. leder till att det inte bara kan vara svårt att rekrytera rätt kompetens, det är också viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som förmår skapa förutsättningar för personalen att vilja stanna kvar i Skara.

 

Inom skolan har Skara haft en anmärkningsvärd omsättning vad gäller personalen och en oroväckande stor del av kommunens rektorer, lärare, specialpedagoger och annan skolpersonal har valt att söka sig till andra arbetsgivare. Även bland vårdpersonal och socialsekreterare har vi sett att det förekommit ett kompetenstapp som bör vändas till att personal ska välja att stanna i Skara. Då värdefull kompetens riskerar att lämna Skara kommun bör det därför finnas en riktlinje som ger stöd i att vidta åtgärder för att behålla och värna om medarbetare.

 

SKL och arbetsmiljöforskning är eniga om att det krävs ett extensivt arbete med komplext perspektiv för att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. En rimlig arbetsbelastning, möjlighetsskapande ledarskap, god samverkan, tydliga strukturer, relevant och kvalitativ kompetensutveckling, möjligheter att utvecklas i sitt yrke och få större ansvar, bra lönepolitik, flexibilitet och en öppen och konstruktiv organisationskultur är alla faktorer som lyfts för att en arbetsgivare ska kunna behålla och utveckla sin personal. För ett konsekvent arbete med att utveckla Skaras ställning som attraktiv arbetsgivare, och för att undvika framtida kompetenstapp, vore en konstruktiv utgångspunkt att komplettera nuvarande personalstrategi.  Den innehåller en riktlinje för rekrytering, och bör även innehålla en motsvarande riktlinje för hur Skara kommun ska arbeta för att behålla och värna om personal och dess kompetens, och förslag på åtgärder som i första hand kan vidtas då man riskerar att förlora kompetens. Riktlinjen ska, utifrån en nulägesanalys, lyfta hur Skara ska beakta framgångsfaktorer för att stärka sin ställning som attraktiv arbetsgivare.

 

Vi yrkar:

 

ATT Skara kommun ska ta fram en reviderad personalstrategi där riktlinjer för rekrytering kompletteras med riktlinjer för att värna om befintlig personal och dess kompetens.

 

 

Ylva Pettersson (M)     Gunilla Druve Jansson (C)                  Leif Brohede (Kd)

loggamckd