Skara välkomnar AKB!

Onsdag 18 april välkomnade Skaramoderaterna vår partiledare Anna Kinberg Batra till Skara och medlemslunch.

Anna Kinberg Batra besökte Skara och välkomnades av Skaras oppositionsråd Ylva Pettersson samt Charlotte Nordström, KF.Även Rasmus Möller och Sten Bergheden besökte medlemslunchen.

Anna Kinberg Batra besökte Skara och välkomnades av Skaras oppositionsråd Ylva Pettersson samt Charlotte Nordström, KF. Även Rasmus Möller och Sten Bergheden gästade  medlemslunchen.

 

Anna Kinberg Batra och Ylva Pettersson Foto: Marcus Källander

Anna Kinberg Batra och Ylva Pettersson
Foto: Marcus Källander

Anna Kinberg Batra besökte Skaraborg för att i dialog med representanter för politik och näringsliv fortsätta utveckla den politiska plattform som under Moderat ledning åter ska ge förutsättningar för ökat välstånd och hållbarare välfärd i Sverige.

Anna framhöll i sitt tal till medlemmarna hur viktigt det är att vi står eniga bakom tydliga värderingar, där respekten för och tilltron till varje människas värde och kraft medverkar till utveckling och framtidstro. Moderat politik prioriterar jobb. Möjligheter för alla människor att vara med och utifrån sina förutsättningar bidra till vårt gemensamma samhälle är grunden för en framtid där vi kan känna oss trygga och där alla människor kan komma till sin rätt. Det glapp som idag finns mellan utlandsföddas och inrikesföddas möjligheter i Sverige måste i ett första steg halveras. Vi måste ha fler poliser som får bättre lön, vi har en plan för en skola där inget barn lämnas utanför lärandet, eller är otryggt.

-Vi kan inte ha ordning och reda utan humanism, och vi kan inte ha humanism utan ordning och reda! sammanfattade Skaras oppositionsråd Ylva Pettersson partiledarens inlägg, och Anna Kinberg Batra instämde. Moderaterna är, och måste vara, det alternativ i svensk politik som kan erbjuda lösningar som kombinerar både och.

Välkommen tillbaka till Skara !

Välkommen tillbaka till Skara !

 

Tryggare invånare och säkrare Skara

För att Skara och dess invånare ska stå sig starka och kunna växa är tryggheten en viktig
beståndsdel. Tryggheten är den grund som vårt samhälle vilar på och en förutsättning för vår
utveckling och vår framtid. Detta är inte bara en statlig angelägenhet, det krävs en väl
utformad lokal politik som förebygger, hindrar och bekämpar brottslighet och som ökar
tryggheten i kommunen. I ett gott samhälle kan brottslighet aldrig tolereras. Alla ska ha rätt
att känna sig trygga i sitt eget område och i sin stad.

Rapporten Kommunens Kvalité I Korthet 2016, från Sveriges kommuner och landsting (SKL),
som presenterades den 21 februari 2017 består av ett antal viktiga kunskapsområden för
kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Där har drygt 250
kommuner deltagit under 2016. Ett av måtten är; hur trygga känner sig medborgarna i
kommunen?

Ylva Pettersson och Charlotte Nordström

Ylva Pettersson och Charlotte Nordström

Syftet med måttet är att få kunskap om medborgarna uppfattar kommunen som en trygg
och säker plats att leva i. Undersökningen innefattade bl.a. följande frågor.
Hur ser du på …
– hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?
– hur trygg och säker kan du känna dig mot hot, rån och misshandel?
Källan är SCB:s Medborgarundersökning, del ”Trygghet”. Sammanställningen och
placeringen visar tydligt hur det är ställt i vår kommun. Det finns en skala med index och ett
medelvärde på 58. Skara har 40. Vilket innebär att vi delar 2: a platsen med tre kommuner
som den mest otrygga kommunen av de som ingår i kvalitetsprojektet. Endast Upplands
Väsby upplevs otryggare med värdet 39.

Vi anser att det ska vara tryggt att leva och bo i vår kommun alla tider på dygnet. Tryggheten
utmanas nu både på hemmaplan och i omvärlden och då krävs åtgärder. Det krävs konkreta
åtgärder och signaler från kommunen att läget inte är acceptabelt och att man tar
människors oro på allvar. Ingen otrygghetsfråga är obetydlig oavsett om det handlar om rån
eller klotter.

Vi yrkar med ovanstående att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att göra en inventering kring vilka platser där trygghetskameror kan bidra till att områden
upplevs tryggare och att man ansöker om tillstånd för att sätta upp dom på de identifierade
platserna.

Moderaterna

Charlotte Nordström                       Ylva Pettersson


Motion presenterad i Kommunfullmäktige 27 februari