Tryggare invånare och säkrare Skara

För att Skara och dess invånare ska stå sig starka och kunna växa är tryggheten en viktig
beståndsdel. Tryggheten är den grund som vårt samhälle vilar på och en förutsättning för vår
utveckling och vår framtid. Detta är inte bara en statlig angelägenhet, det krävs en väl
utformad lokal politik som förebygger, hindrar och bekämpar brottslighet och som ökar
tryggheten i kommunen. I ett gott samhälle kan brottslighet aldrig tolereras. Alla ska ha rätt
att känna sig trygga i sitt eget område och i sin stad.

Rapporten Kommunens Kvalité I Korthet 2016, från Sveriges kommuner och landsting (SKL),
som presenterades den 21 februari 2017 består av ett antal viktiga kunskapsområden för
kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Där har drygt 250
kommuner deltagit under 2016. Ett av måtten är; hur trygga känner sig medborgarna i
kommunen?

Ylva Pettersson och Charlotte Nordström
Ylva Pettersson och Charlotte Nordström

Syftet med måttet är att få kunskap om medborgarna uppfattar kommunen som en trygg
och säker plats att leva i. Undersökningen innefattade bl.a. följande frågor.
Hur ser du på …
– hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?
– hur trygg och säker kan du känna dig mot hot, rån och misshandel?
Källan är SCB:s Medborgarundersökning, del ”Trygghet”. Sammanställningen och
placeringen visar tydligt hur det är ställt i vår kommun. Det finns en skala med index och ett
medelvärde på 58. Skara har 40. Vilket innebär att vi delar 2: a platsen med tre kommuner
som den mest otrygga kommunen av de som ingår i kvalitetsprojektet. Endast Upplands
Väsby upplevs otryggare med värdet 39.

Vi anser att det ska vara tryggt att leva och bo i vår kommun alla tider på dygnet. Tryggheten
utmanas nu både på hemmaplan och i omvärlden och då krävs åtgärder. Det krävs konkreta
åtgärder och signaler från kommunen att läget inte är acceptabelt och att man tar
människors oro på allvar. Ingen otrygghetsfråga är obetydlig oavsett om det handlar om rån
eller klotter.

Vi yrkar med ovanstående att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att göra en inventering kring vilka platser där trygghetskameror kan bidra till att områden
upplevs tryggare och att man ansöker om tillstånd för att sätta upp dom på de identifierade
platserna.

Moderaterna

Charlotte Nordström                       Ylva Pettersson


Motion presenterad i Kommunfullmäktige 27 februari

M, C Kd vann debatten!

Måndag 20 juni fattade Kommunfullmäktige beslut om Skaras budget 2017.

Genom att Sverigedemokraterna valde att släppa igenom den styrande minoritetens förslag, gick Skara miste om M, C, Kd:s förslag för ett utvecklande och utvecklat Skara. M, C Kd förlorade därmed omröstningen om budgeten, men vann den politiska debatten!

Vårt Oppositionsråd Ylva Pettersson höll det Moderata öppningsanförandet.
Vårt Oppositionsråd Ylva Pettersson höll det Moderata öppningsanförandet.
Nu får barn- och ungdomsskolan nästan bara hälften så mycket extra medel som man hade fått med Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag. Detta är extremt bekymmersamt, med tanke på Skaras sjunkande skolresultat. Varje barn, varje ungdom som inte får rätt hjälp och stöd i skolan är ett misslyckande för samhället. Moderaterna fortsätter dock kampen för alla elevers rätt till rätt undervisning och stöd, och redan i Kommunfullmäktige igår lade M fram en motion om att öka personaltätheten i förskolan.

Moderaterna kommer också, tillsammans med C och Kd, att fortsätta kämpa för förstärkningar i elevhälsan, bättre och fler samarbeten med civilsamhället för att stärka arbetet med integration och inkludering, modernare och hållbarare satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, landsbygd och kultur. Inte minst är byggnation för att möta framtidens behov en hjärtefråga!

I Skara ska alla vara trygga, och känna sig trygga. Vi kommer därför att ta fram fler förslag för att stärka säkerheten och tryggheten i orten. Den brist på helhetstänk som präglar den styrande minoritetens politik måste motverkas.

Den styrande minoriteten i Skara med (S) i spetsen försökte flera gånger i budgetdebatten hävda att politiken inte bör lägga konkreta förslag. Man försökte begränsa vilka frågor som fick beröras och hur. Moderaterna menar att politik handlar just om att våga, och kunna, lägga konkreta förslag. Demokratin finns inte till för att göra det bekvämt att styra samhället, utan för att garantera alla människors rättigheter.

Ledning kräver förmågan att se framåt, att lyssna in vilka som är de bästa förslagen och ta till sig dem, att kunna samarbeta och prioritera.

Ledning kräver mod.

I budgetdebatten 20 juni blev det tydligt att det är M, C och Kd som har både politiken och modet för att leda Skara mot en ännu bättre framtid.