Lögnen som vapen

profilbild_2
Denna sammanställning publiceras efter begäran från Therese Kristiansson, Bo Karlsson och Magnus Gunnarsson i Sklt 28 juli. Vi beklagar att den socialdemokratiskt styrda oppositionen på det här sättet driver destruktiv opinion.

Under året som gått har den socialdemokratiskt styrda oppositionen övergett att driva en egen politik och istället endast ägnat sig åt personangrepp och falsk ryktesspridning. För att inte bidra till en destruktiv debatt som endast skadar Skara har vi valt att i de allra flesta fall inte besvara varken lögner eller förtal

Tyvärr finns det en risk att en lögn som upprepas tillräckligt många gånger etablerar sig som någon form av sanning. Vi vill därför här samlat bemöta en mängd lögner och personangrepp som den socialdemokratiskt styrda oppositionen spridit. Eftersom någon måste våga sätta stopp för det skyttegravskrig som den socialdemokratiskt styrda oppositionen ständigt försöker driva i insändarspalterna avstår vi från att skicka in för publicering.

Therese Kristiansson påstår ​att den politiska ledningen beslutade att överlåta, ”sälja ut” program till Ohlinsgymnasiet. ​Detta är en lögn.​ Alla som kan svensk lagstiftning inser att Skara kommun inte kan överlåta program och inte heller kan ge tillstånd till någon annan att bedriva program och därför inte heller kan sälja något. Däremot ville ledningen fatta beslut som försäkrade att det värdefulla estetiska programmet kan finnas kvar i Skara även när underlaget liksom i övriga Sverige sviktar. Under den tidigare socialdemokratiskt styrda ledningen minskade elevantalet på Katedralskolan från 1100 elever till 680 elever. Ett fritt fall som fortsatte även när elevkullarna blev större. Under Alliansens ledning har minskningen äntligen planat ut och gått från 680 till 640 elever. En otroligt viktig hejdning av socialdemokraternas katastroffall. Nu är flera program hotade vilket den socialdemokratiska oppositionen bär skulden för. Med Alliansens förslag hade Katedralskolan 2021 kunnat gå ut med nya program, inriktningar, profiler och elitidrottsutbildningar. Dessutom med ca 3 miljoner i utökad budget tack vare minskade lokalkostnader och en hyresintäkt.

Therese Kristiansson påstår att “det kommit fram” att kommunalrådet haft möten med Ohlins ägare och att ledningen nekat att besvara frågor om detta. ​Detta är en lögn.​ Tvärtom har kommunalrådet öppet beskrivit att ett möte om lokaler ägde rum. Det ingår i kommunalrådets plikter att föra dialog med alla entreprenörer som efterfrågar sådan. I enlighet med gällande arbetsordning överlämnade kommunalrådet ärendet till kommundirektören och lokalutredningsgruppen och informerade omedelbart beredningsutskottet inklusive oppositionen. Alla beslut togs sedan i demokratisk ordning efter en tjänstemannaberedning. Eftersom Moderaterna är noga med att låta tjänstemannaberedningen vara oberoende nekade vi att föregå utredningen kring hur ett avtal skulle kunna se ut utan väntade in tjänstemannaberedningen. Detta har av den socialdemokratiskt styrda oppositionen om och om igen lögnaktigt beskrivits som att fakta mörkats.

Kristiansson påstår att en enskild tjänst enligt ledningens budget skulle avslutas. ​Detta är en lögn.​ En översyn har gjorts kring samtliga chefsfunktioner och titlar i kommunen. Alla ledningsnivåer ska vara så effektiva som möjligt, tydliggöra skillnaden på stöd- och ledningsfunktioner, och den som är chef ska ha rätt behörighet för besluten. En administrativ funktionsnivå i kommunen skulle i linje med detta omformas i samtliga förvaltningar i Skara, och på barn och utbildningsförvaltningen​ lyftes funktionen till kommunledningen med utökat ansvar.

Therese Kristiansson påstår att det “inom Moderaterna fattas informella beslut” om var förskolor ska placeras. ​Detta är en lögn.​ I ett mail fick förvaltningschefen för Service och teknik gå ut och förklara till alla efter Kristianssons påstående att det var en lite miss mellan tjänstemännen på två förvaltningar i samband med att en ny förvaltningschef tillträtt som innebar att ett underlag skickades från BUN till Service och teknik. Förvaltningschefen beklagade det lilla misstaget som skett på tjänstemannanivå, men ingen ursäkt har kommit från Therese Kristiansson efter att tjänstemännen tvingades gå ut och motbevisa hennes anklagelser.

Kristiansson påstår att det är ministerstyre att ordförande deltar i dialog med tjänstemän kring förslag​. Detta är en lögn. ​Tvärtom står det i den av fullmäktige antagna arbetsordningen att handlingarna som bifogas till nämndsmöte är ordförandes ansvar och att det är ordförandens plikt att ta initiativ. Initiativrätten är dessutom en lagbunden rätt som gäller alla folkvalda.

Therese Kristiansson, Magnus Gunnarsson och Bo Karlsson påstår att den socialdemokratiskt styrda oppositionen inte ägnar sig åt personangrepp. ​Detta är en lögn. ​Utöver anklagelser om ministerstyre och korridorsbeslut har den socialdemokratiskt styrda oppositionen i insändare, artiklar och på sociala medier framfört anklagelser om att Moderaterna ingått oheliga pakter med Bert Karlsson (vilket bevisades av att artiklar om kommunalrådet och om B Karlsson var placerade på samma uppslag i lokaltidningen), att ledningen begår lagbrott, ränkmakeri, att tjänstemän skräms till tystnad, att vi tar på oss offerkofta, att kommunalrådet styr ”samtliga beslut på samtliga nivåer i kommunen” osv osv. Även hatbilder med förtal har spridits. Allvarligast är dock att den socialdemokratiskt styrda oppositionen vid upprepade tillfällen anklagat ordföranden i BUN och kommunstyrelsens ordförande för korruption. Vid ett par tillfällen har ledningen fått insändare tillskickade oss av media från tex Fredrik Nordström och Magnus Gunnarsson att besvara, där vi sedan fått besked om att inget svar är nödvändigt eftersom tidningen gjort den juridiska bedömningen att insändarna inte går att publicera pga lagen om förtal.​ Lögn och förtal är den socialdemokratiskt styrda oppositionens vapen.​ ​Ingen Moderat politiker har haft någon som helst personlig vinning i något beslut som tagits. Tvärtom har förtroendevalda, deras familjer – barn – och vänner utsatts för angrepp och direkt mobbing som följd av den socialdemokratiskt styrda oppositionens ryktesspridning. Det personliga priset för att under året ha stått upp för tuffa beslut som skulle gynna Skara har varit enormt.

Den socialdemokratiskt styrda oppositionen har påstått att ordföranden i BUN vägrat förvaltningschefen att delta i oppositionens gruppmöten, och informera oppositionen. ​Detta är en lögn. ​Sanningen är att ordföranden i BUN höll på att den politiska beredning av ärenden på dagordningen inför nämndsmöte ska ske i ordförandeberedning och i presidiet. Detta efter att den socialdemokratiskt styrda oppositionen konsekvent inlett att hålla informell beredning med förvaltningschef mellan presidium och nämndsmöte i strid med arbetsordningen och demokratin. Moderaterna har tvärtom uppmuntrat öppen information till oppositionen och att alla tjänstemän ska delta i den dialogen. “​I kommentaren pekar Alliansföreträdarna också på att MCKD-oppositionen nekades kontakter med tjänstemän under förra mandatperiodens S-styre. Enligt Therese Kristiansson är det också korrekt att dåvarande nämndordföranden Håkan Ehn (S) stoppade Lotta Grönlund Plöen från att ha enskilda möten med dåvarande förvaltningschefen Jonny Palmkvist.”

Listan över lögner och personangrepp skulle kunna göras mycket längre. Det viktiga är dock att påvisa att den socialdemokratiskt styrda oppositionen i Skara konsekvent använder lögnen som vapen.

Om den socialdemokratiskt styrda oppositionen någon gång vill ta ansvar eller delta i konstruktiv dialog är den dörren vidöppen! Då måste dock strategin att opposition i Skara drivs genom lögner och förtal upphöra.