Dagordning årsmöte 2017

Årsmöte med Skaramoderaterna

Tid: måndag 13 februari 2017 kl. 18.00   Plats: Skara Stadshotell

 

Dagordning

1 Mötets öppnande

2 Godkännande av föredragningslistan

3 Val av ordförande för årsmötet

4 Val av sekreterare för årsmötet

5 Val av justeringsmän

6 Fastställande av röstlängd

7 Godkännande av årsmötets utlysning

8 Styrelsens verksamhetsberättelse

9 Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning

10 Styrelsens ansvarsfrihet

11 Fastställande av medlemsavgift

12 Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen

13 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

14 Val av styrelseledamöter och ersättare, varav en moderatkvinnoansvarig

15 Val av ordförande och vice ordförande

16 Val av ombud och ersättare till förbundsstämman

17 Val av ombud och ersättare till nomineringsstämman

18 Val av rekryterings/nomineringskommitté

19 Val av informationsansvarig

20 Val av senioransvarig

21 Val av två revisorer och ersättare för dem

22 Val av valberedning och sammankallande i valberedningen

23 Övriga frågor

24 Mötets avslutande