M C KD har en plan för Skara!

I måndagens budgetdebatt blev det tydligt att M C och KD inte bara har de konkreta förslag som ger Skara möjligheten att gå stärkt in i framtiden, utan också det ledarskap och den kompetens som skulle ge Skara ett lyft vid en seger för SkaraAlliansen 2018.

Följande är Oppositionsrådet Ylva Petterssons inledningsanförande för Kommunstyrelsens verksamhet.

Ylva Pettersson vid måndagens budgetdebatt
Ylva Pettersson vid måndagens budgetdebatt

Jag har roat mig med att göra en liten högst ovetenskaplig undersökning i min bekantskapskrets kring varumärket Skara. Eftersom jag är inflyttad Skarabo har jag tillgång till en stor mängd människor att fråga som inte har någon egen personlig erfarenhet av Skara, mer än möjligen kortare besök. Svaren jag får är faktiskt intressanta. Det första jag lägger märke till är att alla jag frågat, 100%, kopplar Skara till enbart positiva företeelser. Man nämner kultur  och historia– musik, skolscenen, museet, Stiftsstaden Skara. Ofta kommer också vårt näringsliv upp. Skolan och lärdomsstaden är återkommande motiv. Och allmänna positiva kommentarer kring hur vacker staden är, hur otroligt fint landskap vi har runt Skara – vilken härlig ort det är att besöka. Min slutsats är att vi har ett unikt arv, och ett starkt nuvärde, att värna om.

 

Det vackra och rika odlingslandskapet kring Skara är beroende av att vi fortsätter arbetet med att implementera vår Landsbygdsstrategi. M C KD har i lagt konkreta förslag för att stärka arbetet i och med våra föreningslokaler på landsbygden, vi vill rikta medel till underhåll av enskilda vägar och stötta ekosystemnäringar. Jag kan lägga till att även satsningen på flexiblare tillgång till skolskjuts är en del av implementeringen av landsbygdsstrategin.

 

Skaras attraktionskraft och utmärkta läge förstärks av att vi nu får möjlighet att marknadsföra kommunen och alla aktiviteter här via digitala skyltar vid infarterna och E20. Genom en utvecklad satsning på digitala hot spots eller wifi-zoner på utvalda platser kan vi utöka tillgängligheten och samverkan med det lokala näringslivet och dessutom göra en viktig investering i demokratin genom att låta alla som ännu inte har egen wifi få tillgång till t.ex samhällsinformation och skolans digitala plattformar via fri wifi.

 

En central utmaning är den framtida kompetensförsörjningen. Ett expansivt och hållbart näringsliv kräver tillgång till rätt arbetskraft vid rätt tillfälle. Ur medborgar- och folkhälsoperspektiv är det också nödvändigt att man ska kunna skola om sig, utvecklas, specialisera sig och för detta behövs en bro mellan utbildning, kommunal HR och näringsliv. Vi har sett att projektet Hållbart yrkesliv lagt en otroligt värdefull grund för arbetet med att stärka upp det strategiska arbetet kring förebyggande personalpolitik, rehabiliteringsarbete och arbetsmiljösatsningar. Vi vill nu bevara den grunden, och bygga vidare på den, genom att inrätta en brobyggarfunktion som ska kunna samordna insatser för att värna om det hållbara yrkeslivet, behovet av omskolning och t.ex. arbetsträning, utbildning och Näringslivets behov av kompetensförsörjning. Den här satsningen ger fantastiska möjligheter till innovativ kvalitet för medarbetare, utbildare och arbetsgivare i Skara!

 

Kompetensförsörjningen, Skaras ställning som skolstad och vårt integrationsarbete stärks genom internationella utbyten. Därför vill vi även fortsättningsvis öronmärka en halv miljon för internationella utbyten. I första hand vill vi värna om kvalitativa utbyten som redan är etablerade men vi vill även ha möjlighet att starta upp eller delta i nya utbyten. De genomgripande nedskärningar som gjorts vad gäller utbyten inom våra skolor innebär att den här satsningen från Kommunstyrelsen är av mycket stor betydelse för att kunna bevara våra möjligheter till strategiskt arbete med internationalisering. För M C KD är det också en viktig fråga att även de barn och ungdomar som inte i sina hemmiljöer kan resa och få upplevelser av andra språk och kulturer ska få möjlighet att göra det i sin utbildning. De som drabbas hårdast när internationella utbyten tas bort av besparingsskäl är inte de barn och ungdomar som kan åka på semestrar med den egna familjen, utan de barn och ungdomar som inte har möjlighet att göra sådana resor på sin fritid. Att satsa på utbyten är alltså inte en satsning på en extra guldkant, utan en satsning på tillgång till en demokratisk och likvärdig introduktion till en global värld.

 

Att leva i en global värld innebär också att kunna ta emot världen i Skara. Vi har visat att vi genom gemensamt ansvarstagande kan ge ett gott mottagande till dom som flyr till oss undan krig och förtryck, ett arbete som nu fördjupas och utvecklas. Vi ska också fortsätta arbetet med att ta vara på den unika attraktionskraft Skara har som turistort, besöksnäringen är idag en mycket framgångsrik näring och har en enorm utvecklingspotential som vi som kommun ska stärka genom kontinuerlig samverkan med Näringslivet och aktörer som Kommunalförbund och Region. Ett viktigt område, som också knyter an till landsbygsstrategin, är naturturism och ekosystemsnäringar och i M C KD:s budget sätter vi också av medel för att stärka dessa grenar av besöksnäringen.

 

Den positiva syn på Skara som finns djupt förankrad i vår omvärld är en fantastisk gåva att förvalta. Vi ska ödmjukt, men med kraft och framtidstro, fatta de strategiska beslut och göra de satsningar som krävs för att varje ny generation ska kunna känna för Skara samma glädje och tilltro.

Fullföljda studier – en framtidssatsning

Fullföljda studier – en framtidssatsning

I SKLT har följande replikskifte mellan M C och KD samt Liberalernas Anita Afzelius Alm visat hur SkaraAlliansen bygger sin politik på sakkunskap, och för alla barns och ungdomars bästa. Vi måste våga se helheten, och ge så breda verktyg som möjligt till verksamheterna, för att möta varje elevs behov. Så bygger vi en framtid för alla, tillsammans.

Moderaternas ledamöter i BUN, Patrik Ragnar, Emma Ophus och Lotta Grönlund, Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Gruppledare Fredrik Öhrberg.
Moderaternas ledamöter i BUN, Patrik Ragnar, Emma Ophus och Lotta Grönlund, Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Gruppledare Fredrik Öhrberg.

Anita Afzelius Alm inledde med att lyfta elevhälsans vikt för att elever ska lyckas i skolan. Hon påtalade att forskning visar att inkludering leder till utveckling och hon gladdes åt att politisk minoritetsledning och opposition i sina budgetförslag är överens om att söka om att få ingå i det övergripande regions- och kommunalförbundsprojektet Fullföljda studier, även om vi ser olika på vem som ska äga projektet. Oppositionen anser att omsorgsförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen ska driva projektet gemensamt medan ledningen anser att det endast ska ligga på skolan.

SkaraAlliansens första svar:

Forskningen visar entydigt på fullföljda studier som en avgörande faktor för barns och ungas tillträde till yrkesliv, självständighet och hälsa. Att Skara ska ansöka om att få ingå i regionens och kommunalförbundets projekt för att stärka alla elevers möjlighet till fullföljda studier har därför varit en kärnfråga för Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Vi har därför konsekvent verkat för att Skara ska komma in med en sådan ansökan, och lyft frågan i olika politiska organ i Skara, eftersom den politiska minoritetsledningen valt att inte gå med i projektet Fullföljda studier, till skillnad från våra grannkommuner. När vi tog upp frågan i t.ex Folkhälsorådet i vintras fick vi besked från ordförande i BUN att han trodde att frågan nog varit uppe i BUN, men halkat mellan stolarna och försvunnit.

Vi är liksom Anita Afzelius Alm glada över att den politiska minoritetsledningen nu tagit till sig Oppositionens fokus på den här frågan, och vill instämma i vårt förslag, även om man inte som vi kan se att frågan om Fullföljda studier stärks av ett konsekvent samarbete mellan Barn och Utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen.. Ännu mer glädjande hade det varit om S MP V och L också liksom Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna hade tillfört medel till elevhälsan. Elevhälsans kontinuerliga arbete med inkludering är precis så viktigt som Anita Afzelius Alm lyfter, varför vi i budgeten har tillfört sex miljoner riktade till elevhälsan till skillnad från den politiska minoritetsledningen.

Fredrik Öhrberg, gruppledare (M)  Lars Berg, gruppledare (C)  Leif Brohede, gruppledare (KD)
Anita Afzelius Alm svarade på denna insändare med ett inlägg där hon såg att projektet skulle bli enklare att både leda och utvärdera om Barn och utbildningsförvaltningen blev ensamma ägare av projektet. Hon menade att huvudsyftet med projektet var att skapa arbetsro i skolan.
SkaraAlliansens andra svar:
Projektet Fullföljda studier har till syfte att öka antalet elever som lämnar skolan med en gymnasieexamen. Ungdomsstyrelsen har identifierat socialt utanförskap som den absolut främsta snubbeltråden som orsakar att elever inte klarar att fullfölja sina studier. Därför har också Västra Götalandsregionen i sin handlingsplan för projektet Fullföljda studier 2017-2020 satt som utgångspunkt att projektet måste bidra till ökad samverkan mellan förvaltningar och sektorer för att ge möjlighet till ett helhetsgrepp i arbetet med att möta dessa ungdomars behov. Man tydliggör att det är ett misstag att se detta som ett projekt för skolan enbart utan slår fast att: ” Skolmisslyckanden måste alltså motverkas på olika nivåer – som ett systemproblem, ett skolproblem eller ett problem för den enskilda eleven. En rad faktorer på varje nivå samverkar och därför finns det inte någon enkel helhetslösning. Tillsammans måste samhället möta de utmaningarna bättre.”
Vi gläds åt att den politiska ledningen nu vill stödja vårt förslag om att ansöka om att få delta i projektet, och hoppas att Anita Afzelius Alm i sann Liberal anda ska se värdet i ett forskningsbaserat arbetssätt och kunna enas med oss om att stå bakom regionens evidensbaserade metoder och syftet med projektet. Tillsammans möter vi som sagt utmaningarna bättre!
Fredrik Öhrberg, gruppledare (M)  Lars Berg, gruppledare (C)  Leif Brohede, gruppledare (KD)