Tryggare invånare och säkrare Skara

För att Skara och dess invånare ska stå sig starka och kunna växa är tryggheten en viktig
beståndsdel. Tryggheten är den grund som vårt samhälle vilar på och en förutsättning för vår
utveckling och vår framtid. Detta är inte bara en statlig angelägenhet, det krävs en väl
utformad lokal politik som förebygger, hindrar och bekämpar brottslighet och som ökar
tryggheten i kommunen. I ett gott samhälle kan brottslighet aldrig tolereras. Alla ska ha rätt
att känna sig trygga i sitt eget område och i sin stad.

Rapporten Kommunens Kvalité I Korthet 2016, från Sveriges kommuner och landsting (SKL),
som presenterades den 21 februari 2017 består av ett antal viktiga kunskapsområden för
kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Där har drygt 250
kommuner deltagit under 2016. Ett av måtten är; hur trygga känner sig medborgarna i
kommunen?

Ylva Pettersson och Charlotte Nordström
Ylva Pettersson och Charlotte Nordström

Syftet med måttet är att få kunskap om medborgarna uppfattar kommunen som en trygg
och säker plats att leva i. Undersökningen innefattade bl.a. följande frågor.
Hur ser du på …
– hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?
– hur trygg och säker kan du känna dig mot hot, rån och misshandel?
Källan är SCB:s Medborgarundersökning, del ”Trygghet”. Sammanställningen och
placeringen visar tydligt hur det är ställt i vår kommun. Det finns en skala med index och ett
medelvärde på 58. Skara har 40. Vilket innebär att vi delar 2: a platsen med tre kommuner
som den mest otrygga kommunen av de som ingår i kvalitetsprojektet. Endast Upplands
Väsby upplevs otryggare med värdet 39.

Vi anser att det ska vara tryggt att leva och bo i vår kommun alla tider på dygnet. Tryggheten
utmanas nu både på hemmaplan och i omvärlden och då krävs åtgärder. Det krävs konkreta
åtgärder och signaler från kommunen att läget inte är acceptabelt och att man tar
människors oro på allvar. Ingen otrygghetsfråga är obetydlig oavsett om det handlar om rån
eller klotter.

Vi yrkar med ovanstående att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att göra en inventering kring vilka platser där trygghetskameror kan bidra till att områden
upplevs tryggare och att man ansöker om tillstånd för att sätta upp dom på de identifierade
platserna.

Moderaterna

Charlotte Nordström                       Ylva Pettersson


Motion presenterad i Kommunfullmäktige 27 februari

En röst på M är en röst på förskolan!

Igår röstade den politiska minoritetsledningen i Skara ner Moderaternas motion om att en plan omedelbart måste tas fram för hur Skara ska kunna nå upp till rikssnittet vad gäller antalet pedagoger per barn i förskolan. Man röstade ner förskolans chans att redan i den budget som tas fram i vår få en grund för hur satsningarna måste se ut i Skara för att våra medarbetare ska kunna fortsätta orka ge våra barn den bästa förskolan.

Vi Moderater kommer att fortsätta kämpa för Skaras förskolor och dagmammor!

Våra förslag:

* Ökad satsning i budget på personal, lokaler och verksamhet i förskolan.
* Strategiskt arbete med valfrihet – i Skara ska man kunna välja om man vill använda förskola eller dagmamma.
* Vi kräver en reviderad personalstrategi som värnar om den fantastiska kompetens vi har idag, och som innehåller riktlinjer för hur vi kan behålla personal inom t.ex. förskolan och grundskolan som vi riskerar att förlora. Skara kommun ska vara en arbetsgivare folk söker sig till, och stannar hos!

Gruppledare Fredrik Öhrbergs anförande om förskolan i Kommunfullmäktige 27 februari

Fredrik Öhrberg Foto: Martin Frick
Fredrik Öhrberg
Foto: Martin Frick

Jag vill framföra ett varmt tack till vår fantastiska personal i förskolan och öppna förskolan som varje år ger bästa möjliga undervisning och omvårdnad åt våra barn. Detta tack är särskilt innerligt i år när verksamheten utsatts för extrem belastning efter att den politiska ledningen chockats av betydligt fler barn i verksamheten än man lyckats förutse, vilket inneburit att istället för en efterlängtad arbetsro med mer personal och mindre grupper har förskolorna och öppna förskolan istället fått byta lokaler med kort varsel, trycka in mer barn i befintliga grupper och ägna all kraft åt att klara situationen.

Detta sker till ett mycket högt pris. Ett pris som den politiska minoritetsledningen låter medarbetarna och barnen betala.

Många år nu har förskolan lovats satsningar, varje år har man tänkt ”Detta är sista året vi orkar om vi inte får hjälp”. I år lovades förskolan igen satsningar av den politiska ledningen. Såväl Fredrik Nordström som Sebastian Clausson stod i budgetdebatten och framhävde satsningar på förskolan. Dessa satsningar har nu visat sig realiseras genom att förskoleverksamhet tvingats in i olämpliga gamla lokaler och större grupper. Det är ledningens satsningar!

Moderaternas motion är inte en lösning på förskolans utmaningar, men ett nödvändigt första steg. Tyvärr kommer den politiska ledningen inte att bifalla motionen. Visserligen ser vi att man besvarar motionen med att det kommer en förskoleutredning man vill invänta. Problemet är att förskolan har inte resurserna att vänta! De orkar inte hålla andan ett år till i väntan på en förskoleutredning, två år på budgetförslag – kanske tre år innan de ser en förbättring! Det duger inte! Ledningen har vetat om behovet i flera år nu, vår motion har man haft åtta månader på sig att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan. Åtta månader!

Extra tragiskt känns det att Liberalerna, skolpartiet som i sitt partiprogram har mindre grupper i förskolan som en kärnfråga, inte har yrkat bifall till denna livräddarmotion. Extra tragiskt känns det också att det finns en risk här idag partipiskan kommer att avgöra motionens öde, istället för väljarnas mandat. Så kommer det att avgöras, om förskolan ska få en plan för ökad bemanning inför årets budget, eller om de kommer att få vänta minst två år. Nu får alla partier i ledning bekänna färg inför barn, föräldrar och medarbetare. Jag yrkar bifall motionen.

En röst på Moderaterna i Skara 2018 är en röst på förskolan!