(S) vill inte debattera politik!

(S) vill inte debattera politik!

Skara fullmäktige samlades i måndags kväll. 45 (44 närvarande) skulle fatta beslut.
Det hela var över på nästan en halvtimma. Det var besvarande av motioner och enkla expeditionsärenden. Det kunde varit annorlunda!
Vid kommunstyrelsens förra möte, den 7 september hade vi att behandla frågan om Skara kommuns inställning i frågan om regionens eventuella utökning. Förslag om att Värmland ska föras över till Västra götalandsregionen finns. Därmed ökar vår region med 16 värmländska kommuner.

Att föra en öppen diskussion är en del av demokratins respekt för medborgarna.
Att föra en öppen diskussion är en del av demokratins respekt för medborgarna.

Vi Moderater ansåg, att ärendet är av viktig principiell art, och att det därför borde diskuteras i kommunfullmäktige som är kommunens högsta instans och där alla intresserade kan ta del av debatten. Som Moderater anser vi att bred demokratisk förankring är av yttersta vikt, men vårt yrkande röstades ner i kommunstyrelsen.

Den socialdemokratiska minoritetsledningen bör rimligen ha känt till den tunna ärendelistan inför kommunfullmäktige, och varit medvetna om att utrymme för en politisk diskussion fanns. Ändå blev frågan icke debatterad och vi fick gå hem från fullmäktige i måndags kväll efter en halvtimme.

Sven-Olof Ask, Ylva Pettersson, Fredrik Öhrberg
M-ledamöter i kommunstyrelsen Skara

Insändaren publicerades i media 29/9-16

Moderaterna i Skara tar skolfrågan!

Att alla barn och ungdomar får den bästa möjliga utbildningen är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna utveckla och stärka samhället. Det är också en förutsättning för att varje människa ska kunna uppfylla sin fulla potential, och bli allt man kan bli. Skolan är därför en grundläggande fråga för såväl individ som samhälle. Det är därför det är en brinnande hjärtefråga för Moderaterna att stå upp för varje barns rätt till en bra, trygg och utvecklande skola.

Det var högt besökstryck under de timmar Skaramoderaterna talade skola på Klostergatan under lördagen.
Det var högt besökstryck under de timmar Skaramoderaterna talade skola på Klostergatan under lördagen.

I Skara finns det idag många barn och ungdomar som tappar taget om skolan. Brist på stöd, brist på kontinuitet, brist på arbetsro gör att elever inte får rätt chans att nå så långt de kan. Ordning och trygghet måste prioriteras.

Skara har problem med att rekrytera legitimerade lärare. Ännu sorgligare är att Skara har problem med att behålla de lärare och annan skolpersonal som redan arbetar i våra skolor. Brister i arbetsmiljön, arbetsvillkor och lön gör att kommunen tappar värdefulla medarbetare, och det är eleverna som får betala det högsta priset.

Skolorganisationen måste utvecklas. Skolledarna måste få möjlighet att utveckla sin verksamhet och tillräckliga resurser för att göra det. De måste tillåtas verka på sina enheter, och inte sitta upplåsta i centrala uppgifter. Den pedagogiska personalen måste få tid och frihet att använda sin professionalism till elevernas bästa. Den ekonomiska ramen måste bygga på verkligheten, inte på schabloner i en excel-fil.

Moderaternas ledamöter i BUN, Patrik Ragnar, Emma Ophus och Lotta Grönlund, Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Gruppledare Fredrik Öhrberg tog debatten om skolan.
Moderaternas ledamöter i BUN, Patrik Ragnar, Emma Ophus och Lotta Grönlund, Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Gruppledare Fredrik Öhrberg tog debatten om skolan.

Moderaterna i Skara har de senaste åren lagt fram en rad motioner i syfte att förbättra skolan. Tack vare Moderaternas arbete har vi fått genomfört en genomlysning av ekonomin för skolorna i Skara och vi har fått en plan för digitaliseringen på plats med ett specifikt innehåll och mål. Moderaterna kommer att fortsätta kämpa för varje elevs rätt till den bästa utbildningen. Bland våra kommande förslag finns:

* Kvalitetsmål för kontinuerlig kompetensutveckling av all personal i skolan
* Ökade ekonomiska resurser till barn- och ungdomsskolan
* Ökade satsningar på undervisningstid – den timplanslösa skolan får inte innebära att eleverna i Skara får mindre undervisning än i andra kommuner.
* En riktlinje för hur vi behåller legitimerade lärare och annan kvalificerad personal i skolan, kopplad till nödvändiga resurser
* En riktlinje om att Skara ska söka tillgängliga statsbidrag för kvalitetsutveckling i skolan, och utnyttja dem.
* En översyn med hjälp av extern kompetens, av linjeorganisationens gagn för skolan. Vi måste ha modet att organisera oss för verksamheten, och inte hålla fast vid strukturer som inte bidrar till utveckling och ett gott arbetsklimat.
* En plan för ökad personaltäthet i förskolan.
* Utvecklat samarbete mellan Omsorgsnämnd och Barn och Utbildningsnämnd för att förstärka elevhälsan.

Det krävs politiskt mod för att i grunden förbättra skolan. I dialog med alla invånare i Skara tar Moderaterna skolfrågan – tillsammans ska vi tala klarspråk om vår skolas behov, för att kunna få till stånd verklig förändring.