M, C Kd vann debatten!

Måndag 20 juni fattade Kommunfullmäktige beslut om Skaras budget 2017.

Genom att Sverigedemokraterna valde att släppa igenom den styrande minoritetens förslag, gick Skara miste om M, C, Kd:s förslag för ett utvecklande och utvecklat Skara. M, C Kd förlorade därmed omröstningen om budgeten, men vann den politiska debatten!

Vårt Oppositionsråd Ylva Pettersson höll det Moderata öppningsanförandet.
Vårt Oppositionsråd Ylva Pettersson höll det Moderata öppningsanförandet.
Nu får barn- och ungdomsskolan nästan bara hälften så mycket extra medel som man hade fått med Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag. Detta är extremt bekymmersamt, med tanke på Skaras sjunkande skolresultat. Varje barn, varje ungdom som inte får rätt hjälp och stöd i skolan är ett misslyckande för samhället. Moderaterna fortsätter dock kampen för alla elevers rätt till rätt undervisning och stöd, och redan i Kommunfullmäktige igår lade M fram en motion om att öka personaltätheten i förskolan.

Moderaterna kommer också, tillsammans med C och Kd, att fortsätta kämpa för förstärkningar i elevhälsan, bättre och fler samarbeten med civilsamhället för att stärka arbetet med integration och inkludering, modernare och hållbarare satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, landsbygd och kultur. Inte minst är byggnation för att möta framtidens behov en hjärtefråga!

I Skara ska alla vara trygga, och känna sig trygga. Vi kommer därför att ta fram fler förslag för att stärka säkerheten och tryggheten i orten. Den brist på helhetstänk som präglar den styrande minoritetens politik måste motverkas.

Den styrande minoriteten i Skara med (S) i spetsen försökte flera gånger i budgetdebatten hävda att politiken inte bör lägga konkreta förslag. Man försökte begränsa vilka frågor som fick beröras och hur. Moderaterna menar att politik handlar just om att våga, och kunna, lägga konkreta förslag. Demokratin finns inte till för att göra det bekvämt att styra samhället, utan för att garantera alla människors rättigheter.

Ledning kräver förmågan att se framåt, att lyssna in vilka som är de bästa förslagen och ta till sig dem, att kunna samarbeta och prioritera.

Ledning kräver mod.

I budgetdebatten 20 juni blev det tydligt att det är M, C och Kd som har både politiken och modet för att leda Skara mot en ännu bättre framtid.

Jordbruk och naturvård på Moderat agenda!

Tillsammans med riksdagsman Sten Bergheden och Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger besökte idag Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Moderaternas vice gruppledare Emma Ophus Hornborgasjön. Med på studiebesöket var även representanter för LRF, Länsstyrelsen samt lokala markägare.

Oppositionsrådet Ylva Pettersson, vice gruppledare Emma Ophus, riksdagsman Sten Bergheden och Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger deltog i fredagens studiebesök vid Hornborgasjön.
Oppositionsrådet Ylva Pettersson, vice gruppledare Emma Ophus, riksdagsman Sten Bergheden och Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger deltog i fredagens studiebesök vid Hornborgasjön.

Hornborgasjöns unika biologiska miljö och värde som jordbruksbygd måste värnas. Deltagarna fick under dagen värdefull information om de svårigheter som kan bli resultatet när det uppstår konflikter mellan att vårda och bruka Hornborgasjön och dess omgivningar.

För Moderaterna i Skara är det en hjärtefråga att verka för jordbruket, äganderätten och jordbrukarnas förutsättningar att driva hållbara företag. Ur hållbarhetsperspektiv är det också av avgörande betydelse att den biologiska mångfalden värnas och utvecklas. Vi Moderater i Skara är därför glada över de initiativ till vidare och förbättrad dialog mellan de olika myndigheter och företag/markägare som är intressenter vad gäller Hornborgasjöns framtid som deltagarna kom överens om under dagen.

Skaramoderaterna kommer att följa utvecklingen kring Hornborgasjön noga. Vi inbjuder alla intressenter att känna sig välkomna att kontakta oss för fortsatt dialog, så att vi gemensamt kan skapa de bästa förutsättningarna för helheten, och framtiden för den unikt värdefulla Hornborgasjön och omkringliggande kulturbygd.