Snart kris i äldrevården!

Snart kris i äldrevården!

Omsorgsnämnden fick redan 2011 uppdraget att ta fram förslag på nytt särskilt boende. Bakgrunden är att Skarahemmet och Viktoriagården med 22 respektive 39 platser är förvaltningens äldsta särskilda boenden och de uppfyller inte längre uppställda krav för våra vårdtagare. Ombyggnation av lokalerna har diskuterats, men inga bra lösningar har hittats. Till detta kommer gjorda demografiutredningar som visar att kommunen 2025 kommer att behöva ytterligare 44 platser på särskilt boende, med en fortsatt ökning framåt!

Skara ska vara en bra plats att leva - för alla!
Skara ska vara en bra plats att leva – för alla!

Det uppdrag som omsorgsnämnden fick 2011 resulterade i ett förslag om nybyggnation av ett boende på Tegla-gärdet i anslutning till Viktoriagården. Arkitekttävling gjordes och förslag presenterades samt ett flertal olika placeringar presenterades under 2012. Tanken var att få fart på byggnationen så att inflyttning skulle kunna ske under slutet av 2014, då hyreskontraktet på Skarahemmet löpte ut. Tyvärr kunde inte enighet nås om placeringen, varför tidsplanen gjordes om och eventuell inflyttning är nu skjuten på framtiden. Det planerade bygget beräknades då (2012) till en ungefärlig kostnad om 100 Mkr.

Faktaunderlaget vad avser dagens och framtidens behov är tydligt. Bristen på särskilda boenden gör att omhändertagandet av våra äldre nu balanserar på gränsen till det tillåtna. Politiskt ansvarstagande innebär att ge denna fråga högsta prioritet. Är majoriteten av en annan uppfattning?

Markus Hagberg
Anita Hammar
Leif Chressman
Annika Abrahamsson, Moderata ledamöter i Omsorgsnämnden.

Djäkneskolan – viktig profilbyggnad

Djäkneskolan – viktig profilbyggnad

Allting har en början och ett slut. Detta gäller även Arbetsgruppen för Djäknehuset. Detta historiska omtag för en av Skaras viktigaste profilbyggnader. Från vårt moderata håll har vi hela tiden hävdat att tidigare arkitektförslag bör förpassas till papperskorgen.

Djäknehuset får inte bli en byggnad utan liv och mening.
Djäknehuset får inte bli en byggnad utan liv och mening.

För att kunna ta ställning till Djäkneskolans/husets framtida användning bör därför ny konsult anlitas. Något som vi framfört muntligen vid alla möten samt även som ett skriftligt yrkande vid arbetsgruppens sista möte. Denna nya konsult bör utreda fastighetens framtida möjligheter likaså vad olika alternativ innebär i form av kostnader. Kommunen klarar inte hur stora investeringskostnader som helst.

Djäkneskolan/huset är en tillgång för centrala Skara. Men om inte huset fylls med verksamhet och därmed människor får den delen av centrum snart en karaktär av övergivenhet och nedgång. En plats dominerad av kajor.
Nu avvaktar vi fortsatt arbete och resultatet av ett äkta omtag i frågan. Sedan är det dags att ta ställning en gång för alla.

Elisabet Stålarm (M) Oppositionsråd

Sven-Olof Ask (M) Gruppledare