Omsorgens utmaningar kräver större resurser!

Omsorgens utmaningar kräver större resurser!

Skara kommun står inför en lång rad stora utmaningar, och det är dags att börja tala klarspråk! Utifrån vårt ansvar som folkvalda i Skara kommuns Omsorgsnämnd ser vi med stor oro på utvecklingen. Omsorgsförvaltningen med dess personal gör ett stort och viktigt arbete, och flera undersökningar, bland annat inom äldreomsorgen, visar att de som kommer i behov av kommunens omsorg är nöjda. Samtidigt har Skaras s.k. socioekonomiska situation förändrats, och trycket på förvaltningen har ökat stort. Några exempel:

Arbetslösheten är högre i Skara än i andra kommuner i Skaraborg, och fler människor lever med försörjningsstöd. Omkring fem procent av Skara kommuns invånare lever eller har levt på försörjningsstöd. Det är en mycket hög siffra. De senaste åren har antalet hushåll som lever på försörjningsstöd ökat med omkring 200. Många av dessa är nyinflyttade.

Den första åtgärden mot socialt utanförskap är arbete. Tvärtemot vad som ofta hävdas är dessvärre politikens möjlighet att ”fixa fram” arbetstillfällen högst begränsad. Arbeten skapas först och främst av och i aktiva företag, vilket i sin tur kräver goda villkor. Förutsättningen för arbete är utbildning. Invånare i Skara kommun har dock i jämförelse en lägre utbildningsnivå, och många nya svenskar har, om alls, högst bristfällig skolgång.

Vi vill satsa på kärnverksamheten i Skara!
Vi vill satsa på kärnverksamheten i Skara!

Kommunens Omsorgsnämnd har under en lång rad av år visat negativa resultat; verksamheten har kostat mer än de tilldelade medlen. Sedan 2007 har förvaltningen minskat sina kostnader med omkring 30 miljoner kronor, trots detta har inte pengarna räckt. Samtidigt visar jämförelser med andra likvärdiga kommuner, att Skara kostnader generellt är låga. Från vår utgångspunkt är det uppenbart att situationen måste förstås så, att kommunens socioekonomiska situation genererar en högre kostnad än de tilldelade ekonomiska medlen, snarare än att förvaltningens ekonomi är misskött. Det är dags att politiker och beslutsfattare tar in detta faktum och gör något åt det!

Kan man då inte bara spara sig ner till plus/minus/noll-resultat? Räcker det inte med lite tuffa åtgärder? Saken är inte så enkel. Verksamheten styrs av fler lagstiftningar. Det betyder att oavsett vad Kommunfullmäktige tilldelar Omsorgsförvaltningen för budget, så är vi skyldiga att leva upp till lagstiftningen. Människor har exempelvis laglig rätt till äldreomsorg, försörjningsstöd (om hårt ställda krav uppfylls), eller missbruksvård. Alternativet är att äldre lider i hemmet, att människor tvingas leva utan försörjning, att barn far illa eller att människor dör. Vår uppgift är att förhindra detta.

Om vi som politiker ser verkligheten sådan den är, om vi ser och erkänner de utmaningar som kommunen står inför när det gäller Omsorgens uppdrag, då måste vi satsa mer pengar. En kommuns första uppgift är att ge sina invånare trygghet och omsorg, grundläggande infrastruktur och en god skola. Allt annat kan man göra först när dessa första målsättningar är uppfyllda.

I jämförelse med dagens politiska majoritet är Alliansen – Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna – beredd att tillskjuta väsentligt mer pengar till bland annat Omsorgen, och bland våra fokusområden finns dels den åldrande befolkningens behov av vård och boende, dels den socioekonomiska situationen i Skara. Utifrån vårt budgetförslag vill vi under 2016 satsa sju miljoner (3,5 till äldreomsorgen och 3,5 till försörjningsstöd), fem miljoner 2017 och två miljoner 2018. Kommunens arbetsmarknadsenhet tillförs en miljon kronor under 2016 i syfte att minska arbetslösheten, och Barn- och utbildningsnämnden tillförs en halv miljon för arbetet med SFI-undervisning – en åtgärd som syftar till integration.

Skara kommuns sociala utmaningar kräver större ekonomiska resurser, allt annat är ansvarslöst!

 

Markus Hagberg (M), 2:e vice ordf. Omsorgsnämnden

Anita Hammar (M), ledamot

Leif Chressman (M), ledamot

Annika Abrahamsson (M), ersättare

Oppositionen satsar på Skara!

Oppositionen satsar på Skara!

Vi moderater lägger tillsammans med centerpartiet och kristdemokraterna fram ett starkt budgetförslag som fokuserar på kommunens kärnverksamheter; barn, unga och de äldre. Genom ett helhetsgrepp, som främst riktas till omsorgen, barn- och utbildning samt kultur- och fritid, bemöter vi de socioekonomiska utmaningar som ger effekter på hela den kommunala ekonomin. Satsningar som i sig ska göra det möjligt att utveckla nya arbetsmetoder. I sammanhanget pekar vi bl a på vikten av att arbeta aktivt för LOV:ens intentioner.

Ett demokratiskt samhälles kvalitet bevisas av dess vilja att stötta de svagaste och mest utsatta. Socioekonomiska utmaningar får inte mötas med besparingar inom äldreomsorgen eller skolan. När omvärlden förändras och dess förändringar spiller ner i Skara kommun måste vi agera därefter. Här ser vi utvecklat och strategiskt integrationsarbete som en nyckelfråga. Nyanlända invånares kompetens och energi måste tas tillvara snabbare och mer fokuserat.

Skara ska vara en bra plats att leva - för alla!
Skara ska vara en bra plats att leva – för alla!

Vi tre partier följer en utstakad linje som tog sin början i den skattesats, 21,10 per skattekrona, som vi fick igenom vid höstens budgetförhandling. Det ekonomiska utrymmet använder vi nu till strategiska satsningar. För omsorgen innebär det 8 Mkr under 2016. Barn- och utbildning får totalt 9 Mkr under 2016 samt 7 Mkr under 2017 och 2018. Till Kultur och fritid anslås 500 000 kr/år under 2016 samt resten av planperioden. Detta bl a för att göra det möjligt att genomföra M-budgetens intentioner med satsning på ledarutveckling inom kultur- och fritidssektorn.

I vår budget utgår vi från ett helhetsperspektiv men det är givetvis delarna som formar helheten. Där utgör vår gymnasieskola, Katedralskolan, en viktig resurs både idag och för framtiden. Skolväsendet är bland det första som tänkta etablerare och intresserade inflyttare tittar på. Och då kollar man allt från förskola, grundskola till högstadium och gymnasium. I Skara kan vi vara stolta över den kompetenta och engagerade personal som jobbar inom denna sektor. Något som goda resultat visar. Men det finns anledning att se över olika strukturer, t ex skolpengens effekter.

Kommunen är ingen isolerad ö. Vi är beroende av omgivande krafter i form av ett kraftfullt näringsliv. Där ser vi det goda och utvecklade samarbetet mellan kommunens företrädare och näringslivets representanter som en framgångsfaktor. Likaså vill vi moderater uppmuntra kommunen till vidare vyer gällande samarbete över kommun- , institution-, region- och landsgränser.

Med en oppositionsbudget signerad M,C, och KD finns det gott framtidshopp för Skara.

Elisabet Stålarm, oppositionsråd