Fredrik Nordströms kullerbytta

I kommunfullmäktige 28 april ställde Charlotte Nordström frågan till Fredrik Nordström (S) huruvida han anser att kommunstyrelsen har rätt att sätta sig över kommunfullmäktiges beslut i skolfrågan. Frågan föranleds bl.a. av att man under Fredrik Nordströms ledning nu beslutat gå ut med ett underlag för upphandling som är 8 miljoner dyrare än kommunfullmäktige beslutat, och då är inte de två miljoner inräknade som är kostnaden för arkitekttävlingen som hölls under processens gång.

Fredrik Nordström svarade att han inte ansåg att kommunstyrelsen har rätt att sätta sig över kommunfullmäktiges beslut. På vilken grund han ändå tänker göra just det framgick inte.

Vi stödjer verksamhet och god ordning!
Vi stödjer verksamhet och god ordning!

Fredrik Nordström sammanfattade sitt förhållningssätt med att han tycker det är trist att debatten ska haka upp sig på siffror.

Vi kan inte låta bli att stillsamt undra hur det kommer sig att Fredrik Nordström anser att dessa tio miljoner extra som tillkommit är så försumbara att de inte ens är värda att diskutera eller fatta beslut om i fullmäktige, medan 4 miljoner till Katedralskolan för att våra ungdomar ska kunna få den kvalitet i sin utbildning de behöver är en fullständig omöjlighet att bejaka.

Vilken sorts ansvar tar man då för Skaras invånare och ekonomi?

Det är tydligt att den nya majoriteten inte skyr några medel för att genomföra sitt ekonomiskt oansvariga projekt – trots att det leder till en underminering av kvaliteten i verksamheterna!

Fråga till Fredrik Nordström

Fråga till Fredrik Nordström

Fråga till Fredrik Nordström (s) om att följa Kommunfullmäktiges beslut.

Kommunfullmäktige beslöt 18 november 2013 i ärendet, Ny 7-9 skola på Teglagärdet och stadshus i Djäkneskolan, KF § 87 ”… att i övrigt ställa sig bakom tjänsteskrivelse (Dnr: KS 2013-147) Ny 7-9 skola på Teglagärdet och stadshus i Djäkneskolan, med revidering av det totala investeringsbeloppet till 338 mkr.

Kommunstyrelsen som har uppdraget att verkställa beslutet tog den 9 april 2014 KS § 68 ”Startbesked för upphandling och byggnation av ny 7-9 skola samt antagande av projektdirektiv till styrgrupp” att ställa sig bakom det presenterade beslutsunderlaget.

I detta underlag går att läsa att en avgränsning gjorts i direktiv med att Djäkneskolan som stadshus inte är med. I kostnadsbedömningen framgår att skolan kostar 338 mkr och dessutom tillkommer 8 mkr som inte är beslutat av kommunfullmäktige. Därmed är investeringsnivån totalt 346 mkr.

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna yrkade, i god ordning, att ärendet ska upp till kommunfullmäktige för ändring. Detta röstades ned.

På ett snabbt inkallat styrgruppsmöte i torsdags så fortsatte beslutsgången om att skicka ut anbudsförfrågan på en kostnadsnivå på 346 mkr exkl stadshus. Det framkom också på detta möte att det fanns ytterligare kostnader på flera miljoner som inte är medräknade och därför inte heller beslutat av kommunfullmäktige.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är därför, anser Du att kommunstyrelsen har befogenhet att sätta sig över kommunfullmäktiges beslut?

 

Charlotte Nordström

Kommunstyrelsens andre vice ordförande (m)