Fredrik Nordström talar inte sanning om BUN:s budget!

Fredrik Nordström talar inte sanning om BUN:s budget!

Lotta Grönlund Plöen, gruppledare i Barn och utbildningsnämnden
Lotta Grönlund Plöen, gruppledare i Barn och utbildningsnämnden

Följande två insändare från Lotta Grönlund Plöen har publicerats i SKLT:

I torsdagens tidning kunde vi läsa att Kommunstyrelsens ordförande pekar på att en ”enig nämnd” godkände åtgärdspaketet på Katedralskolan i juni. I senaste Kommunfullmäktige stod Fredrik Nordström också i talarstolen och hävdade samma sak. Problemet är bara att han far med osanning! I protokollet från Barn- och Utbildningsnämndens junimöte kan man tydligt läsa att nämnden var allt annat än enig. Vi i oppositionen lade fram ett yrkande om extra tilldelning av pengar till Katedralskolan just av den anledningen att vi ansåg att det åtgärdspaket som Katedralskolan tvingades till var orimligt. Yrkandet gick igenom tack vare att Miljöpartiet höll med oss i frågan. Nämnden beslutade alltså att åtgärdspaketet var ohållbart. Socialdemokraterna reserverade sig. Att kalla det för en enig nämnd betyder att man antingen inte bryr sig om vad som är sant eller inte förstår!

Ärendet om den extra miljonen till Katedralskolan har sen förhalats och inte kommit till Kommunstyrelsen förrän nu i november. På onsdagen röstades det ner, och Skaras ledning menar att man vid bokslut får förklara varför pengarna inte räckte, och sen hoppas att det inte behöver belasta nästa års budget. Om det är enda sättet att göra, så skulle det betyda att man, i de fall oförutsedda saker inträffar, måste göra extrema besparingar i en verksamhet för att sen kanske få en benådning året efter? Vilken typ av verksamhet kan man bedriva då? Styrprinciperna medger avsteg, vilket gjordes för grundskola och förskola. Att Fredrik Nordström följer principerna när han vill och frångår dem när han vill är inte en princip som ger kvalitet åt Skara. I år har Katedralskolan dragit in på läromedel, lärartid och elevstöd på grund av åtgärdspaketet som vi alltså INTE var eniga om. Det är dags att Socialdemokraterna bekänner färg och visar om de vill ha Katedralskolan kvar eller inte. För oss är det uppenbart. Vår fantastiska Katedralskola måste få finnas kvar och utvecklas! Vi har Sveriges traditionsrikaste gymnasieskola, och den ska vi vara stolta över!

Insändare med replik efter att Fredrik Nordström i sitt svar inte förklarat varför han ljugit om att nämnden var enig om åtgärdsplanen

För det första: I Kommunstyrelsen la M C och KD fram ett kompromissförslag för Katedralskolan, framtaget i samarbete med Miljöpartiets representanter i BUN. Vi som är i opposition vet att det kan vara svårt att få igenom förslag, så vi tänkte att vi på det sättet skulle kunna skapa en väg framåt. Att Fredrik Nordström väljer att använda våra försök att nå en god kompromiss som ett härskartekniskt vapen mot oss visar tydligt för Skara var det stora hindret för politisk samverkan och gemensamt ansvarstagande ligger. För det andra: Vi särbehandlar inte gymnasieskolan. Vi vill att de ska få samma möjligheter att bedriva sin verksamhet som förskolan och grundskolan fick. Det är Fredrik Nordström som särbehandlar gymnasiet genom att plötsligt hänvisa till styrprinciper han tidigare själv frångått. Styrprinciper som vår kompromisslösning dessutom följde. Frågan om varför Fredrik Nordström ljuger i både pressen och talarstolen väljer han att inte alls svara på. 

Nu vill vi, och Skara, veta hur den politiska ledningen tänker agera för att Katedralskolan och alla fantastiska medarbetare och elever där ska få de bästa förutsättningarna att driva sin verksamhet och under kommande år slippa beslut och rubriker om besparingsåtgärder, åtgärdsplaner och underskott.

Lotta Grönlund Plöen (M)  BUN

Fullföljda studier – en framtidssatsning

Fullföljda studier – en framtidssatsning

I SKLT har följande replikskifte mellan M C och KD samt Liberalernas Anita Afzelius Alm visat hur SkaraAlliansen bygger sin politik på sakkunskap, och för alla barns och ungdomars bästa. Vi måste våga se helheten, och ge så breda verktyg som möjligt till verksamheterna, för att möta varje elevs behov. Så bygger vi en framtid för alla, tillsammans.

Moderaternas ledamöter i BUN, Patrik Ragnar, Emma Ophus och Lotta Grönlund, Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Gruppledare Fredrik Öhrberg.
Moderaternas ledamöter i BUN, Patrik Ragnar, Emma Ophus och Lotta Grönlund, Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Gruppledare Fredrik Öhrberg.

Anita Afzelius Alm inledde med att lyfta elevhälsans vikt för att elever ska lyckas i skolan. Hon påtalade att forskning visar att inkludering leder till utveckling och hon gladdes åt att politisk minoritetsledning och opposition i sina budgetförslag är överens om att söka om att få ingå i det övergripande regions- och kommunalförbundsprojektet Fullföljda studier, även om vi ser olika på vem som ska äga projektet. Oppositionen anser att omsorgsförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen ska driva projektet gemensamt medan ledningen anser att det endast ska ligga på skolan.

SkaraAlliansens första svar:

Forskningen visar entydigt på fullföljda studier som en avgörande faktor för barns och ungas tillträde till yrkesliv, självständighet och hälsa. Att Skara ska ansöka om att få ingå i regionens och kommunalförbundets projekt för att stärka alla elevers möjlighet till fullföljda studier har därför varit en kärnfråga för Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Vi har därför konsekvent verkat för att Skara ska komma in med en sådan ansökan, och lyft frågan i olika politiska organ i Skara, eftersom den politiska minoritetsledningen valt att inte gå med i projektet Fullföljda studier, till skillnad från våra grannkommuner. När vi tog upp frågan i t.ex Folkhälsorådet i vintras fick vi besked från ordförande i BUN att han trodde att frågan nog varit uppe i BUN, men halkat mellan stolarna och försvunnit.

Vi är liksom Anita Afzelius Alm glada över att den politiska minoritetsledningen nu tagit till sig Oppositionens fokus på den här frågan, och vill instämma i vårt förslag, även om man inte som vi kan se att frågan om Fullföljda studier stärks av ett konsekvent samarbete mellan Barn och Utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen.. Ännu mer glädjande hade det varit om S MP V och L också liksom Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna hade tillfört medel till elevhälsan. Elevhälsans kontinuerliga arbete med inkludering är precis så viktigt som Anita Afzelius Alm lyfter, varför vi i budgeten har tillfört sex miljoner riktade till elevhälsan till skillnad från den politiska minoritetsledningen.

Fredrik Öhrberg, gruppledare (M)  Lars Berg, gruppledare (C)  Leif Brohede, gruppledare (KD)
Anita Afzelius Alm svarade på denna insändare med ett inlägg där hon såg att projektet skulle bli enklare att både leda och utvärdera om Barn och utbildningsförvaltningen blev ensamma ägare av projektet. Hon menade att huvudsyftet med projektet var att skapa arbetsro i skolan.
SkaraAlliansens andra svar:
Projektet Fullföljda studier har till syfte att öka antalet elever som lämnar skolan med en gymnasieexamen. Ungdomsstyrelsen har identifierat socialt utanförskap som den absolut främsta snubbeltråden som orsakar att elever inte klarar att fullfölja sina studier. Därför har också Västra Götalandsregionen i sin handlingsplan för projektet Fullföljda studier 2017-2020 satt som utgångspunkt att projektet måste bidra till ökad samverkan mellan förvaltningar och sektorer för att ge möjlighet till ett helhetsgrepp i arbetet med att möta dessa ungdomars behov. Man tydliggör att det är ett misstag att se detta som ett projekt för skolan enbart utan slår fast att: ” Skolmisslyckanden måste alltså motverkas på olika nivåer – som ett systemproblem, ett skolproblem eller ett problem för den enskilda eleven. En rad faktorer på varje nivå samverkar och därför finns det inte någon enkel helhetslösning. Tillsammans måste samhället möta de utmaningarna bättre.”
Vi gläds åt att den politiska ledningen nu vill stödja vårt förslag om att ansöka om att få delta i projektet, och hoppas att Anita Afzelius Alm i sann Liberal anda ska se värdet i ett forskningsbaserat arbetssätt och kunna enas med oss om att stå bakom regionens evidensbaserade metoder och syftet med projektet. Tillsammans möter vi som sagt utmaningarna bättre!
Fredrik Öhrberg, gruppledare (M)  Lars Berg, gruppledare (C)  Leif Brohede, gruppledare (KD)