Gemensamt arbete mot brott

Brott sker inte slumpmässigt på en viss plats eller tidpunkt på dygnet utan det finns olika aktörer som utlöser gärningen. Tillfället att begå ett brott kan kopplas ihop med hur kriminella rör sig i samhället.

Vardagsbrottsligheten i Skara kommun, exempelvis stöld, skadegörelse och inbrott, är förknippad med vardagens rutiner och situationer.

Det finns tre förutsättningar för att ett brott skall begås, en motiverad gärningsperson, ett lämpligt föremål eller offer och avsaknaden av någon som ser.

Kommunen kan öka upptäcktsrisken när brott begås. Utformningen av den fysiska miljön genom kameraövervakning, klippning av häckar som omger exempelvis parkeringsplatser och förbättrad belysning förebygger kriminalitet. Är du fastighetsägare så kan du hjälpa till med att röja buskar och träd för att öka sikten på din mark.

Äger du ett försäljningsställe, en kiosk eller ett företag kan du hjälpa till med att kontrollera omgivningen och avlägsna skräp och bråte som hamnat vid din dörr.

Medborgare kan vara del i att få en tryggare omgivning genom att anmäla gatubelysning som
inte fungerar, och klotter på elskåp eller fastigheter.  Allt klotter bör fotograferas och
dokumenteras samt kränkande budskap polisanmälas.

Sopa upp glaskross på gata, gång- och cykelväg så snart som möjligt eller anmäl om du själv
inte har möjlighet.  Vi kan hjälpas åt att ta upp glasflaskor som ligger längs gatorna och kasta det
i glasåtervinningen eller ta hem flaskorna.

Vi behöver gemensamt öka den sociala kontrollen över platserna där vi bor. Genom att ta en
kvällspromenad runt bostadsområdet och träffa grannar så stärks den sociala gemenskapen.
Personer som inte tillhör gemenskapen eller inte bor där upptäcks lättare vilket försvårar brott.

Det skall var tryggt att bo i Skara kommun! Du kan vara den som skapar ökad trygghet med
enkla medel. Klotter, krossade fönster på bostadshus och bilbränder är brott som kan klaras upp
med hjälp av invånarna i Skara kommun. Informationen om vem som har gjort det finns nära er.
Trygghet för alla invånare börjar med dig!

Vi Skaramoderater arbetar med fokus på platser som upplevs som särskilt otrygga. Under
mandatperioden så har vi tillsammans med allianspartierna låtit sätta upp kameror runt
stationsområdet. Vi vill att fler platser får denna typ av bevakning. Samverkansavtalet med
polisen fokuserar nu på att bekämpa narkotikan i Skara. Vi måste ta varje chans att påpeka hur
viktigt det är med polisiär närvaro i hela kommunen. Samarbetet mellan skola, socialtjänst och
polis för att fånga upp synliga tecken på brott och civil oordning har intensifierats. Vi har även
infört politisk representation i BRÅ (Brottsförebyggande rådet) för att snabbare kunna gå från
ord till handling. På Moderat initiativ initierade också Kommunstyrelsen samarbete med MEGA+
kring Purple flag, ett samarbete för en tryggare stadskärna.

Alla förslag som kan minska brottsligheten och öka tryggheten i Skara är värda att beakta.
Riksdag, regering och de statliga myndigheterna har ett stort ansvar för situationen i landet som
helhet, men alla vi som bor och verkar i Skara måste ta vår del av ansvaret. Ingen av dessa
åtgärder minskar heller vikten av det förebyggande arbete som varit i fokus denna mandatperiod
och i Moderaternas program för nästa mandatperiod.

Skaramoderaterna anser att denna politiska fråga tillhör de allra viktigaste. Vi är beredda att ta
vår del av ansvaret.

Rösta på Moderaterna 11 september!

För Moderaterna:
Tommy Schalén, ledamot BRÅ
Sture Nilsson, ordförande nämnden för service och teknik
Lotta Grönlund Plöen, gruppledare
Ylva Pettersson, kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.