Skara ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare!

Moderaterna beredda ta täten som arbetsgivare!

Den största och viktigaste resursen kommunen har är medarbetarna.

Vi förtroendevalda är enligt lag ansvariga arbetsgivare. Det är vi som är ytterst ansvariga för arbetsmiljön, jämlikheten, lönerna och kvaliteten. Det är absolut avgörande för en kommun att politikerna aktivt tar det ansvaret.
Under den gångna mandatperioden har Moderaterna i Skara fått igenom en motion om individuella kompetensutvecklingsplaner och att fortbildningen ska hålla vetenskaplig kvalitet. Nu vill vi också ta ansvar för att dessa beslut genomförs i verksamheterna, vilket hittills inte har skett.
Efter en hård kamp fick vi igenom en motion om att personalpolicyn ska kompletteras med en riktlinje för hur vi behåller medarbetare. I nuläget tappar vi nästan dagligen värdefull personal som med dagens arbetskraftskonkurrens är oerhört svåra att ersätta, just nu är t.ex. vuxenutbildningen på väg in i ett direkt krisläge. Självklara åtgärder borde vara att stärka delaktighet och facklig samverkan, ge tydliga uppdrag till alla chefer att varje medarbetare vi riskerar att förlora ska få frågan om det finns något Skara kan göra för att medarbetaren ska vilja stanna, och i görligaste mån hitta en fungerande gemensam väg framåt. Självklart ska vi också fortsätta arbetet med att avveckla tvingande delade turer, stärka rätten/möjligheten till heltid och möjliggöra för alla att få till sitt vardagspussel genom att ha flexibla arbetstider.

Moderaterna vet att medarbetarnas kompetens kan tas tillvara bättre, och missförhållanden rättas till. Vi är beredda att fatta tuffa beslut!
Moderaterna vet att medarbetarnas kompetens kan tas tillvara bättre, och missförhållanden rättas till. Vi är beredda att fatta tuffa beslut!

Vi har lyft i KF att de personalgrupper som halkat efter i löneutvecklingen måste upp. T.ex. har Skara flera år lagt lokalvårdarna lägst i lönerevisionen trots att de redan ligger lågt, och aldrig har kunnat hämta igen det tapp som uppstod efter strejken 2003. Även SKL är tydliga med att lönepolitiken är ett politiskt ansvar. Att som den politiska ledningen i budgetdebatten säga att man lämnar över lönefrågan helt och hållet till förvaltningen förklarar mycket av de brister vi ser i dag när det gäller lönepolitisk riktning i Skara. Politiken måste ta ansvar.

I budgeten 2016 föreslog MCKD att vi skulle öka grundbemanningen i omsorgen för att få ner sjuktalen, förbättra arbetsmiljön och minska övertiden. Detta har sedan delvis genomförts med god effekt.
Att vara aktsamma om kommunens personalresurser, visa att vi som arbetsgivare tar ansvar, leda genom tillit och ömsesidig respekt och värna om individen som anställd är grundläggande Moderat politik.
Fackförbundet Kommunal har givit ut en skrift med titeln Ta täten, där man lyfter det politiska arbetsgivaransvaret. Att lägga märke till är att man skriver att det inte räcker med policies och visioner, man måste också från politiskt håll prata med facket, försäkra sig om att medarbetarna är delaktiga i utvecklingen, “kolla om ansvariga chefer förverkligar personalpolicyn…och om cheferna har de möjligheter och verktyg som krävs”. Kommunal frågar oss: “ Med handen på hjärtat — när stämde du senast av att värderingarna i er personalpolicy når hela vägen ut till medarbetarna?”

Moderaterna har utformat konkreta förslag utifrån våra medarbetares inspel:
*Skara kommun ska både minimera bruket av allmänna visstidsanställningar, och fatta beslut om att inte utnyttja kryphål för att kringgå bestämmelser om när visstidsanställning ska övergå i tillsvidareanställning.
*Facklig utbildning och fortbildning ska behandlas som prioriterad kompetensutveckling och kunna genomföras på för fortbildning avsedd arbetstid.
*Ett medarbetarråd ska instiftas där medarbetarrepresentanter från varje förvaltning ska ha kontinuerlig dialog direkt med de politiskt ansvariga, såväl politisk ledning som opposition.
*Att kunna redovisa hur medarbetarförslag och konstruktiv kritik från medarbetarna tagits tillvara för att stärka och utveckla verksamheten ska vara ett politiskt ställt lönekriterie i det lönepolitiska programmet för alla kommunala chefer.
*Ansvarig nämnd och kommunstyrelsen ska informeras varje gång ett föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagen begärs. För att det politiska arbetsgivaransvaret ska uppfyllas ska politiken säkerställa att ev. brister har åtgärdats.

“Ta täten, var bättre än alla andra.”, uppmanas vi av ett av våra fackliga förbund.
Moderaterna i Skara står redo att ta över ansvaret, och har en tydlig och konkret plan för att göra verklighet av den uppmaningen.

För Moderaterna i Skara

Ylva Pettersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.