M C KD har en plan för Skara!

I måndagens budgetdebatt blev det tydligt att M C och KD inte bara har de konkreta förslag som ger Skara möjligheten att gå stärkt in i framtiden, utan också det ledarskap och den kompetens som skulle ge Skara ett lyft vid en seger för SkaraAlliansen 2018.

Följande är Oppositionsrådet Ylva Petterssons inledningsanförande för Kommunstyrelsens verksamhet.

Ylva Pettersson vid måndagens budgetdebatt
Ylva Pettersson vid måndagens budgetdebatt

Jag har roat mig med att göra en liten högst ovetenskaplig undersökning i min bekantskapskrets kring varumärket Skara. Eftersom jag är inflyttad Skarabo har jag tillgång till en stor mängd människor att fråga som inte har någon egen personlig erfarenhet av Skara, mer än möjligen kortare besök. Svaren jag får är faktiskt intressanta. Det första jag lägger märke till är att alla jag frågat, 100%, kopplar Skara till enbart positiva företeelser. Man nämner kultur  och historia– musik, skolscenen, museet, Stiftsstaden Skara. Ofta kommer också vårt näringsliv upp. Skolan och lärdomsstaden är återkommande motiv. Och allmänna positiva kommentarer kring hur vacker staden är, hur otroligt fint landskap vi har runt Skara – vilken härlig ort det är att besöka. Min slutsats är att vi har ett unikt arv, och ett starkt nuvärde, att värna om.

 

Det vackra och rika odlingslandskapet kring Skara är beroende av att vi fortsätter arbetet med att implementera vår Landsbygdsstrategi. M C KD har i lagt konkreta förslag för att stärka arbetet i och med våra föreningslokaler på landsbygden, vi vill rikta medel till underhåll av enskilda vägar och stötta ekosystemnäringar. Jag kan lägga till att även satsningen på flexiblare tillgång till skolskjuts är en del av implementeringen av landsbygdsstrategin.

 

Skaras attraktionskraft och utmärkta läge förstärks av att vi nu får möjlighet att marknadsföra kommunen och alla aktiviteter här via digitala skyltar vid infarterna och E20. Genom en utvecklad satsning på digitala hot spots eller wifi-zoner på utvalda platser kan vi utöka tillgängligheten och samverkan med det lokala näringslivet och dessutom göra en viktig investering i demokratin genom att låta alla som ännu inte har egen wifi få tillgång till t.ex samhällsinformation och skolans digitala plattformar via fri wifi.

 

En central utmaning är den framtida kompetensförsörjningen. Ett expansivt och hållbart näringsliv kräver tillgång till rätt arbetskraft vid rätt tillfälle. Ur medborgar- och folkhälsoperspektiv är det också nödvändigt att man ska kunna skola om sig, utvecklas, specialisera sig och för detta behövs en bro mellan utbildning, kommunal HR och näringsliv. Vi har sett att projektet Hållbart yrkesliv lagt en otroligt värdefull grund för arbetet med att stärka upp det strategiska arbetet kring förebyggande personalpolitik, rehabiliteringsarbete och arbetsmiljösatsningar. Vi vill nu bevara den grunden, och bygga vidare på den, genom att inrätta en brobyggarfunktion som ska kunna samordna insatser för att värna om det hållbara yrkeslivet, behovet av omskolning och t.ex. arbetsträning, utbildning och Näringslivets behov av kompetensförsörjning. Den här satsningen ger fantastiska möjligheter till innovativ kvalitet för medarbetare, utbildare och arbetsgivare i Skara!

 

Kompetensförsörjningen, Skaras ställning som skolstad och vårt integrationsarbete stärks genom internationella utbyten. Därför vill vi även fortsättningsvis öronmärka en halv miljon för internationella utbyten. I första hand vill vi värna om kvalitativa utbyten som redan är etablerade men vi vill även ha möjlighet att starta upp eller delta i nya utbyten. De genomgripande nedskärningar som gjorts vad gäller utbyten inom våra skolor innebär att den här satsningen från Kommunstyrelsen är av mycket stor betydelse för att kunna bevara våra möjligheter till strategiskt arbete med internationalisering. För M C KD är det också en viktig fråga att även de barn och ungdomar som inte i sina hemmiljöer kan resa och få upplevelser av andra språk och kulturer ska få möjlighet att göra det i sin utbildning. De som drabbas hårdast när internationella utbyten tas bort av besparingsskäl är inte de barn och ungdomar som kan åka på semestrar med den egna familjen, utan de barn och ungdomar som inte har möjlighet att göra sådana resor på sin fritid. Att satsa på utbyten är alltså inte en satsning på en extra guldkant, utan en satsning på tillgång till en demokratisk och likvärdig introduktion till en global värld.

 

Att leva i en global värld innebär också att kunna ta emot världen i Skara. Vi har visat att vi genom gemensamt ansvarstagande kan ge ett gott mottagande till dom som flyr till oss undan krig och förtryck, ett arbete som nu fördjupas och utvecklas. Vi ska också fortsätta arbetet med att ta vara på den unika attraktionskraft Skara har som turistort, besöksnäringen är idag en mycket framgångsrik näring och har en enorm utvecklingspotential som vi som kommun ska stärka genom kontinuerlig samverkan med Näringslivet och aktörer som Kommunalförbund och Region. Ett viktigt område, som också knyter an till landsbygsstrategin, är naturturism och ekosystemsnäringar och i M C KD:s budget sätter vi också av medel för att stärka dessa grenar av besöksnäringen.

 

Den positiva syn på Skara som finns djupt förankrad i vår omvärld är en fantastisk gåva att förvalta. Vi ska ödmjukt, men med kraft och framtidstro, fatta de strategiska beslut och göra de satsningar som krävs för att varje ny generation ska kunna känna för Skara samma glädje och tilltro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.