Fullföljda studier – en framtidssatsning

I SKLT har följande replikskifte mellan M C och KD samt Liberalernas Anita Afzelius Alm visat hur SkaraAlliansen bygger sin politik på sakkunskap, och för alla barns och ungdomars bästa. Vi måste våga se helheten, och ge så breda verktyg som möjligt till verksamheterna, för att möta varje elevs behov. Så bygger vi en framtid för alla, tillsammans.

Moderaternas ledamöter i BUN, Patrik Ragnar, Emma Ophus och Lotta Grönlund, Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Gruppledare Fredrik Öhrberg.
Moderaternas ledamöter i BUN, Patrik Ragnar, Emma Ophus och Lotta Grönlund, Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Gruppledare Fredrik Öhrberg.

Anita Afzelius Alm inledde med att lyfta elevhälsans vikt för att elever ska lyckas i skolan. Hon påtalade att forskning visar att inkludering leder till utveckling och hon gladdes åt att politisk minoritetsledning och opposition i sina budgetförslag är överens om att söka om att få ingå i det övergripande regions- och kommunalförbundsprojektet Fullföljda studier, även om vi ser olika på vem som ska äga projektet. Oppositionen anser att omsorgsförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen ska driva projektet gemensamt medan ledningen anser att det endast ska ligga på skolan.

SkaraAlliansens första svar:

Forskningen visar entydigt på fullföljda studier som en avgörande faktor för barns och ungas tillträde till yrkesliv, självständighet och hälsa. Att Skara ska ansöka om att få ingå i regionens och kommunalförbundets projekt för att stärka alla elevers möjlighet till fullföljda studier har därför varit en kärnfråga för Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Vi har därför konsekvent verkat för att Skara ska komma in med en sådan ansökan, och lyft frågan i olika politiska organ i Skara, eftersom den politiska minoritetsledningen valt att inte gå med i projektet Fullföljda studier, till skillnad från våra grannkommuner. När vi tog upp frågan i t.ex Folkhälsorådet i vintras fick vi besked från ordförande i BUN att han trodde att frågan nog varit uppe i BUN, men halkat mellan stolarna och försvunnit.

Vi är liksom Anita Afzelius Alm glada över att den politiska minoritetsledningen nu tagit till sig Oppositionens fokus på den här frågan, och vill instämma i vårt förslag, även om man inte som vi kan se att frågan om Fullföljda studier stärks av ett konsekvent samarbete mellan Barn och Utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen.. Ännu mer glädjande hade det varit om S MP V och L också liksom Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna hade tillfört medel till elevhälsan. Elevhälsans kontinuerliga arbete med inkludering är precis så viktigt som Anita Afzelius Alm lyfter, varför vi i budgeten har tillfört sex miljoner riktade till elevhälsan till skillnad från den politiska minoritetsledningen.

Fredrik Öhrberg, gruppledare (M)  Lars Berg, gruppledare (C)  Leif Brohede, gruppledare (KD)
Anita Afzelius Alm svarade på denna insändare med ett inlägg där hon såg att projektet skulle bli enklare att både leda och utvärdera om Barn och utbildningsförvaltningen blev ensamma ägare av projektet. Hon menade att huvudsyftet med projektet var att skapa arbetsro i skolan.
SkaraAlliansens andra svar:
Projektet Fullföljda studier har till syfte att öka antalet elever som lämnar skolan med en gymnasieexamen. Ungdomsstyrelsen har identifierat socialt utanförskap som den absolut främsta snubbeltråden som orsakar att elever inte klarar att fullfölja sina studier. Därför har också Västra Götalandsregionen i sin handlingsplan för projektet Fullföljda studier 2017-2020 satt som utgångspunkt att projektet måste bidra till ökad samverkan mellan förvaltningar och sektorer för att ge möjlighet till ett helhetsgrepp i arbetet med att möta dessa ungdomars behov. Man tydliggör att det är ett misstag att se detta som ett projekt för skolan enbart utan slår fast att: ” Skolmisslyckanden måste alltså motverkas på olika nivåer – som ett systemproblem, ett skolproblem eller ett problem för den enskilda eleven. En rad faktorer på varje nivå samverkar och därför finns det inte någon enkel helhetslösning. Tillsammans måste samhället möta de utmaningarna bättre.”
Vi gläds åt att den politiska ledningen nu vill stödja vårt förslag om att ansöka om att få delta i projektet, och hoppas att Anita Afzelius Alm i sann Liberal anda ska se värdet i ett forskningsbaserat arbetssätt och kunna enas med oss om att stå bakom regionens evidensbaserade metoder och syftet med projektet. Tillsammans möter vi som sagt utmaningarna bättre!
Fredrik Öhrberg, gruppledare (M)  Lars Berg, gruppledare (C)  Leif Brohede, gruppledare (KD)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.