Vi måste slå vakt om demokratin!

Ylva Pettersson - Oppositionsråd Foto: Martin Frick
Ylva Pettersson – Oppositionsråd
Foto: Martin Frick

Vad vill invånarna i Skara att vi politiker ska uträtta?

Jag är övertygad om att de vill att vi ska ta det ansvar som kommunallagen ålägger oss – att sätta oss in i varje ärende, fatta bästa möjliga beslut, och sedan kunna hållas ansvariga. Kommunallagen är tydlig med att det här ansvaret bärs av oss alla – ledning och opposition lika.

Därför är det mycket bekymmersamt att systemet i Skara idag inte tillåter oss att ta det här ansvaret fullt ut.

Inflytande fördelas naturligtvis utifrån mandat. Därom råder inga oklarheter. Men information är något annat – och bör fördelas utifrån att alla folkvalda ska kunna ta sitt lagstadgade ansvar.

I Skara har Kommunstyrelsens ordförande rätt att sitta med i alla nämnders möten för att hålla sig informerad, och självklart rätt att ta del av samtliga handlingar. Detta är bra. De flesta kommuner låter även Oppositionens ledare få tillgång till alla nämnders handlingar, för att även oppositionens arbete utifrån Kommunallagen ska ge bästa möjligheter att ta ansvar. Så är det inte i Skara. I de flesta av våra grannkommuner har även varje partis gruppledare tillgång till samtliga handlingar. Så ej i Skara. Här sätter man ledningens rätt att skydda sin makt och hålla oppositionen okunnig, före invånarnas rätt att alla politiska beslut fattas utifrån så fullödig information som möjligt.

När det nya digitala systemet för att hantera handlingar introducerades kunde alla folkvalda läsa samtliga nämnders handlingar. Arbetet underlättades då man kunde jämföra hur frågor som knyter an till varandra behandlades i olika nämnder, och gruppledarna och jag som oppositionsråd kunde samordna arbetet så att sakfrågor blev rätt behandlade och tjänstemännens arbete med att förarbeta ärendena tillvaratogs. Möjligheten att sekretessbelägga enskilda handlingar kvarstod även i detta system. Sedan har ledningen tagit bort denna möjlighet. Den enda anledningen till att neka oppositionen enkel tillgång till handlingar som inte omfattas av sekretess är naturligtvis att försvåra för oppositionen att sakligt bemöta, utveckla och kritisera minoritetsledningens politik. Vi vill med denna motion ge bättre demokratiska verktyg åt de folkvalda att utföra sina uppdrag. Vi vill ge invånarna insyn, ni som följer oss via nätet där hemma ikväll ska självklart kunna nå handlingarna också! Ni ska självklart få alla möjligheter att vara med och ge Skara en starkare och mer demokratisk framtid.

Ylva Petterssons presentation av Motion om tillgängligheten av Skara kommuns handlingar för ökat demokratiskt inflytande, Kommunfullmäktige 27 februari

Läs motionen här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.