Motion om genomlysning av resurser/BUN

Skara Kommunfullmäktige 2015-06-15

Motion om genomlysning av resursfördelningen till Barn- och utbildningsnämnden och de olika delarna av nämndens verksamhet.

Utmaningar inför framtiden inom utbildningssektorn kräver att varje skolområde får sin relevanta del av de resurser som kommunfullmäktige beslutar om för att hela skolkedjan ska fungera. De flesta står bakom att vi ska ha en gymnasieskola i framkant med hög kvalité. För att ha förutsätt-ningar att skapa den volym som krävs för att kunna erbjuda kvalitet på utbildningarna till en rimlig kostnad krävs att Katedralskolan kan erbjuda utbildningar som både får Skaras ungdomar och elever från andra kommuner att välja Katedral.

När det gäller gymnasieskolan måste även det beaktas att andra kommuner som betalar för utbild-ningsplatser måste få ut den kvalitet de betalar för. De minskade elevkullarna har varit en utmaning i arbetet med denna målsättning, och det har varit svårt att under tiden kullarna minskat inte äventyra elevers rätt och möjlighet att få högkvalitativ utbildning i Skara. Nu handlar det om att få möjlighet till att få ny, bra struktur i lämplig takt. Den resursfördelnings-modell som grundlades under den period då elevkullarna ökade explosionsartat är inte längre gångbar när nu storleken på kullarna återgår till en lägre nivå. Det verkar dock som om strukturförändringarna går sakta och fel, beroende kanske på att nivån på totala medel är för lågt satt, och/eller brist på tydliga direktiv kring resursfördelning inom förvaltningen som tar hänsyn till de interkommunala ersättningarna, de olika gymnasieprogrammens faktiska kostnad, kvalitet i utbildningen på alla stadier, och gymnasiets konkurrensutsatta ställning. Det är allvarligt att Katedralskolan bara får behålla en del av ersättningen för elever från andra kommuner samtidigt som skolan genomgår en stor ekonomisk utmaning. Det har varit känt att vissa utbildningar ger ett bra ekonomiskt tillskott till kommunen. Det har också varnats för att skolan inte får bli en kassako för de andra stadierna för det urholkar kvaliteten på gymnasieskolan och kan också undergräva förtroendet för kommunen som huvudman. Det är av största vikt att alla delar i barn- och utbildningsverksamheten får relevant resurs i förhållande till grundbehov. Det är Skara kommuns ansvar att se till att nödvändiga medel finns för att grundskolan ska kunna bedriva en kvalitativ god verksamhet, det ansvaret ligger inte på de kommuner som betalar för att deras ungdomar ska läsa på Katedralskolan. Därför är det är hög tid att finna en bra struktur på resursfördelningen. Vad som behövs är inte bara en riktad satsning till Katedralskolan, utan det behövs en total genomlysning av fördelningen till de olika stadierna. Detta för att kunna inleda en övergång till differentierad skolpeng som i högre grad utgår från den kommungemensamma prislistan. Härmed skulle en process påbörjas som ska göra grundskola och fritidsverksamhet mindre beroende av bidrag via Katedralskolans intäkter. Med rätt resursfördelning, tydlig struktur och organisation tillsammans med tro på vår kunniga personal borde Skara ha de bästa förutsättningarna att ha den bästa skolan på alla stadier.

Vi yrkar:

Att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen uppdraget att under hösten 2015 låta göra en oberoende genomlysning av fördelningen av resurser till Barn och utbildningsnämnden, samt fördelningen till de olika verksamheterna, för att undersöka om budgetmedlen står i proportion till utförd och planerad verksamhet i syfte att tillse att hela verksamheten får långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar.

Charlotte Nordström Jonas Ahlström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.