Fråga till Fredrik Nordström

Fråga till Fredrik Nordström (s) om att följa Kommunfullmäktiges beslut.

Kommunfullmäktige beslöt 18 november 2013 i ärendet, Ny 7-9 skola på Teglagärdet och stadshus i Djäkneskolan, KF § 87 ”… att i övrigt ställa sig bakom tjänsteskrivelse (Dnr: KS 2013-147) Ny 7-9 skola på Teglagärdet och stadshus i Djäkneskolan, med revidering av det totala investeringsbeloppet till 338 mkr.

Kommunstyrelsen som har uppdraget att verkställa beslutet tog den 9 april 2014 KS § 68 ”Startbesked för upphandling och byggnation av ny 7-9 skola samt antagande av projektdirektiv till styrgrupp” att ställa sig bakom det presenterade beslutsunderlaget.

I detta underlag går att läsa att en avgränsning gjorts i direktiv med att Djäkneskolan som stadshus inte är med. I kostnadsbedömningen framgår att skolan kostar 338 mkr och dessutom tillkommer 8 mkr som inte är beslutat av kommunfullmäktige. Därmed är investeringsnivån totalt 346 mkr.

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna yrkade, i god ordning, att ärendet ska upp till kommunfullmäktige för ändring. Detta röstades ned.

På ett snabbt inkallat styrgruppsmöte i torsdags så fortsatte beslutsgången om att skicka ut anbudsförfrågan på en kostnadsnivå på 346 mkr exkl stadshus. Det framkom också på detta möte att det fanns ytterligare kostnader på flera miljoner som inte är medräknade och därför inte heller beslutat av kommunfullmäktige.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är därför, anser Du att kommunstyrelsen har befogenhet att sätta sig över kommunfullmäktiges beslut?

 

Charlotte Nordström

Kommunstyrelsens andre vice ordförande (m)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.